خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپزیرم آنچه را نمی توتنم تغییر

دهم،شهامتی كه تغییر دهم آنچه را میتوانم و دانشی كه تفاوت آن دو

را بدانم.

فقط برای امروز ذهن خود را روی اكنون و امروز متمركز كنید.

 

بعضی ها با یادآوری خاطرات گذشته آزار می بینند برخی خود را

از بیم آینده ناراحت می كنند و هر دو مسخره اند،چرا كه آنچه

گذشته به ما ربطی ندارد و آنچه نیامده هم هنوز اتفاق نیوفتاده پس

هر كس باید هر روز را زندگی جدا گانه ای تلقی كند.

نگاه به گذشته زمانی ارزش دارد كه آن را در چشم اندازی مناسب

نگه داریم،ما می توانیم طرز تلقی خود از گذشته را تغییر دهیم و از

آن درس بگیریم و با ادراك به دست آمده طرز فكر وعمل امروز

خود را شكل دهیم.