سخت نگیر:عجله كردن باعث اتلاف وقت ونیروست،راحت باش از

هیجان و عجله رها شو.

اولین چیز مهم ترین چیز است:اول مهمترین كار را انجام بده و آن

را به پایان برسان واین بهترین كار برای نظم دادن به زمان است.

رها كن و به خدا بسپار:شما قادر نیستید كه تمام مشكلاتی كه در

دنیا یا در میان خانواده و دوستان هست را حل كنید،انها را رها

كنید اگر سر راه خدا بایستیم،خدا نمیتواند كارش را انجام دهد.

گوش كن و یاد بگیر:با هر كسی برخورد میكنی چیزی ارزشمند

برای یادگیری هست.به دنبا آن باش و از آن استفاده كن.

زندگی كن و بگذار زندگی كنند: برای آنكه بهترین بهره را از

زندگیت ببری،دیگران را قضاوت و انتقاد نكن و خودت را با آنچه

دیگران میكنند در گیر نكن.

فقط برای امروز:از امروز استفاده كن دیروز را فراموش كن و

نگران اتفاقات فردا نباش.

فكر كن: از كلمات شتابزده و اعمال بدون فكر پرهیز كن به

راههایی فكر كن كه باعث رشد تو می شود و پیش از تصمیم گیری

فكر كن.