خداوندا با تو بودن هر روز بهار دیگر است و تولدی تازه

این غبار زمستانی از وقتی بر قلب و زندگیم نشست  

که مرا به آرزویی واگذاشتی 

و بندم رها ساختی ... 

می دانم هر چه هست از خود خودم است  

و نه از وجود بزرگ و مهربان تو ... 

خداوندا از امروز دیگر رهایم مگذار  

با من بمان می خواهم هر روز یکبار برویم  

و پاکتر از گذشته بر آستان تو سجده گذارم...  

ای مهربانترینم تنهایم مگذار