وقتی ما میفهمیم که یک بیماری و نه یک ضعف اخلاقی باعث رسیدن ما به اخر خط شده ارام میشویم.

کار کردن قدم یعنی مشغول فعالیتی معینی شویم که به ما کمک

کند تا از بیماری اعتیاد به هر شکلی که بروز کرده رهایی یابیم. به این
امید که اصول این قدم در ما
رسوخ کند وتسلیم ما عمیق تر شود.

اصول این قدم عبارت است از ۱پذیرش ۲فروتنی ۳ تمایل ۴صداقت وروشن بینی.

برای شروع این قدم ما باید تسلیم شویم. برای این کار راههای مختلفی وجود دارد.

بعضی از ما راه دشواری را برای رسیدن به اینجا طی کرده ایم که

بدون قید وشرط تسلیم ویشویم  ولی بعضی از ما با وجود این که شروع به کار کردن این قدم کرده ایم هنوز متقاعد

 نشده ایم که معتاد هستیم و تشخیص این موضوع فقط با کار کرد قدم ممکن است.

برای شروع قدم یک باید پرهیز کامل داشته باشیم(پاک باشیم) واگر

مدتی است که پاک هستیم ومیخواهیم این قدم را در رابطه با عاجز

بودن در برابر رفتاری دیگر که باعث غیر قابل اداره شدن زندگیمان

شده بکار گیریم باید راهی پیدا کنیم که برای مدتی ان رفتار را متوقف

کنیم.