به خودت بگو

فقط برای امروز افكارم را بر روی بهبودیم متمركز خواهم كرد .

زندگی می كنم و بدون مصرف هیچ گونه مادهء مخدری روز خوبی خواهم داشت .

فقط برای امروز به كسی در NA اعتماد خواهم كرد . كسی كه مرا باور كند و می خواهد در بهبودیم به من كمك كند .

فقط برای امروز برنامه ای خواهم داشت و سعی خواهم كرد آنرا به بهترین شكل ممكن انجام دهم .

فقط برای امروز به كمك NA سعی خواهم كرد از زاویهء بهتری به زندگیم نگاه كنم .

فقط برای امروز ترسی نخواهم داشت و به روابط تازه ام و آن ها كه چیزی مصرف نمی كنند و راه تازه ای برای زندگی پیدا كرده اند فكر خواهم كرد .

مادامیكه این راه را دنبال كنم از هیچ چیز واهمه نخواهم داشت .